Warto wiedzieć

Rozważania prawne: Zajęcie i konfiskata broni w depozycie

Szereg okoliczności pozwala Policji na zajęcie broni myśliwskiej do depozytu. Poniżej przedstawiono podstawy prawne działania organu Policji:

W przypadku stwierdzenia posiadania broni przez osobę Policja może dokonać zajęcia broni, amunicji oraz innych dokumentów potwierdzających legalność tego posiadania.

Uprawnienie do zatrzymania broni jest istotą uprawnienia. Przepisy te regulują szczególne uprawnienie organu Policji, który w pewnych enumeratywnie określonych przypadkach i przy spełnieniu określonych warunków może użyć przymusu w celu "odebrania" legalnemu posiadaczowi broni lub jej własności. Aktem pozbawienia jest przymusowe oddanie broni, amunicji oraz legitymacji posiadacza broni.

Art. 19 ust 1 ma pokazać, że Policja jest przygotowana do szybkiej reakcji na wszelkie okoliczności. Może to świadczyć o tym, że posiadacz traci gwarancję bezpiecznego posiadania. Policja fizycznie przejmie broń od właściciela. Ma to charakter tymczasowy i obowiązuje tylko do czasu wyjaśnienia okoliczności lub wydania decyzji o cofnięciu pozwolenia na posiadanie broni. 

Czynności administracyjne

Postępowanie to upodabnia się do środków zapobiegawczych w sprawach karnych. Nawet w przypadku art. 19 ust. 1a), UBiA, procedura ta nie czyni z niej czynności procesowej, do której stosuje się Kodeks postępowania karnego. W postępowaniu karnym broń palna może być traktowana jako dowód, ale nie zawsze (zabezpieczenie jej zgodnie z Kodeksem postępowania karnego). W międzyczasie art. 19 ust. 1a UBiA pozwala zabranie do depozytu policyjnego amunicji i broni. Nadal obowiązuje domniemanie, że jest się niewinnym. Jest to istotny przejaw swobody kontroli Policji nad posiadaniem broni. Można to tłumaczyć odpowiedzialnością Policji za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego. Trudno też zrozumieć, dlaczego ustawodawca ograniczył termin takiej depozycji broni myśliwskiej do trzech lat. Pozostaje to jednak poza zakresem niniejszego opracowania.

Wymagane jest pokwitowanie

W obu przypadkach mamy do czynienia z zajęciem przez policję broni "za pokwitowaniem". Zgodnie z UBiA posiadacz ma prawo do wydania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie czynności odebrania broni myśliwskiej do depozytu. We wniosku, podobnie jak w przypadku użyczenia, należy podać datę i godzinę. Uchroni to przed odpowiedzialnością za zdarzenia losowe.

Uzbrojeni policjanci odwiedzają właścicieli broni i wydają im ustne polecenie oddania broni w depozycie policji, ewentualne zaangażowanie naszej broni dokonane tego samego dnia. Czy jest obowiązek wydania naszej broni każdemu funkcjonariuszowi, który zażąda jej ustnie i wyda pokwitowanie? Choć brzmi to absurdalnie, odpowiedź powinna być twierdząca, biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych. W art. 19 mowa jest o "Policji" jako organie, który może odebrać nam broń. Nie jest to właściwy organ Policji jako taki w wydawaniu decyzji po wydaniu pozwolenia lub cofnięciu pozwolenia.